Nr.84 Rinkinys 32 vnt.

3-4 žmonėms.

Nr.2 Yasai maki (8 vnt.) Nr.12 Spicy maguro uramaki (8 vnt.) Nr.22 Shoga uramaki (kepats) (8 vnt.) Nr.25 Tora uramaki (keptas) (8 vnt.) Nr.71 Sake nigiri (1 vnt.) Nr.72 Maguro nigiri (1 vnt.)